Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

На 29 май се проведе заседание на Регионалното сдружение на общините от регион Пазарджик

 

01-06-2013
 

На проведеното заседание бе гласувано решение относно кандидатстване за финансиране от ПУДООС за изграждане на регионално депо за ТБО - регион Пазарджик -  една клетка, кантар и необходимата обслужваща инфраструктура, съгласно условията и изискванията на институцията, на основание на решение на Управителния съвет на ПУДООС, взето с Протокол № 1 от 27.02.2013 година.

        Резултат от гласуването   :

Общо гласували: 8

"За" - 6

"Против" - 2

Отчет за разходваните до момента средства

 

 

 

Договор за/относно

Стойност на договора в лв. с ДДС

1.

Договор №1110/17.12.2010г с „П-Юнайтед" ООД , гр. София - за изготвяне на ДОВОС, ДОС и ДНДНТ

59 400

2.

Договор №1022/18.11.2010г с „Екопро Контрол" ООД, гр. София - за изготвяне на ПИП, АРП, ФК

58 620

3.

Договор №1010/10.10.2011г. с „Геотехника - АБС" ООД, гр. София - за изготвяне на „Инженерогеоложки и хидрогеоложки проучвания на терен предвиден за разширение" - на основната площадка

12 000

4.

Договор №888/14.08.2012г. с „Еко Логистик А" ЕООД, гр. София - за „Изготвяне на Регионална програма за управление на отпадъците и Инвестиционна регионална програма"

16 800

5.

Договор №1232/23.10.2012г. с „Уейст Проджект Пазарджик" ДЗЗД, гр. София - за изготвяне на проект в идейна фаза

177 360

6.

 

 

Договор №936/24.08.2012г. с „Анти Консулт" ЕООД, гр.София - за Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта в идейна фаза;

5 520

7.

Договор №614/22.06.2010г. с „Екобулхарт" ЕООД, гр.София - за Полеви замервания на морфологичния състав и количествата на потоците отпадъци за целите на инвестиционния проект"

17 856

8.

ПУП и Трасе Вик - на основната площадка по Договор със „Зенит Гео"- Пазарджик

26 916

9.

Отчуждаване на земи на освоната площадка - Пазарджик

44 695

10.

Договор № 56/01.02.2011г  с „Хидрогеология и инжинерна геология" ЕООД - за хидрогеоложка и инжинерогеоложка оценка на Претоварна станция - Ракитово

6 000

11.

Отчуждаване на земи за Претоварна станция - Ракитово

12 888

12.

ПУП и ПП за претоварната станция - Ркитово

1 440

13.

Подробни хидрогеоложки проучвания за алтернативната площадка-Белово

6 033,72

 

ОБЩО

445 528,72

    

Прогнозни стойности за бъдещи разходи

 

 

 

Договор за/относно

Прогнозна стойности в лв. с ДДС

1.

Възлагане на Работен проект и авторски надзор

30 000

 

2.

Възлагане на Оценка за съответствието на работен проект

2 000

3.

Изготвяне на Класификация на отпадъците и на Комплексно разрешително

17 000

 

ОБЩО

                    49 000

     

 

 

 

 

Разпределение на задължителният финансов принос

на общините- бенефициенти :

 

 

общо средства по сключени договори в лв. с ДДС

община

бр. жители по данни от последно преброяване на НСИ 01.02.2011г.

процентно разпределение на населението по общини

собствен принос на общините в лв. с ДДС

прогнозни стойности за бъдещите разходи в лв. с ДДС

собствен принос на общините в лв. с ДДС

445 528,72

 

 

 

 

49 000,00

 

 

Батак

6144

2,50

11155,83

 

1226,94

Белово

8891

3,62

16143,63

1775,50

Брацигово

9648

3,93

17518,14

1926,67

Велинград

40707

16,59

73912,82

8129,06

Лесичово

5408

2,20

9819,46

1079,96

Пазарджик

114817

46,79

208476,4

22928,59

Пещера

18899

7,70

34315,44

3774,07

Ракитово

15064

6,14

27352,12

3008,23

Септември

25794

10,51

46834,88

5150,98

Общо

245372

100

445528,72

49000,00

 

                  

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик