Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение от отдел „ТСУ и А”

 

20-07-2009
Съобщаваме Ви, че със заповед PD-304/16.07.2009. на Кмета е одобрен ПУП- ПРЗ /план за регулация и застрояване/за промяна предназначението на ПИ 029038 местност: „Герчовица” по КВС на гр.Брацигово по молба от Орлин Георгиев Станков. Проектът се намира в отдел „ТСУ и А” при Община Брацигово на ул.“Ат. Кабов”№ 6, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица. Изисквания и възражение по проекта се правят пред отдел ТСУ и А при Община Брацигово в 14-дневен срок от датата на съобщаването.Съобщението качено на 20.07.2009г. Съобщението се изготвя по чл.61 ал.3 от АПК

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик