Община Брацигово logo
Община Брацигово

 


05.05.2020г.

СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ 3" BG05M9OP001-2.101,

финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

 

На 04.05.2020г. община Брацигово стартира  предоставяне на дейности по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3", BG05M9OP001-2.101, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 76 845,00лв.

Съфинансиране от страна на община Брацигово: 0,00лв.

Срок на реализиране на проекта: 04.05.2020г. до 31.12.2020г.

За обгрижване на потребителите община Брацигово назначи 8 човека на трудови договори.

Проектът се администрира от трима служители на Общината - Ръководител, Технически сътрудник и Счетоводител.

Заявилите участие в проекта ще бъдат посещавани по график, определен от самите тях, с оглед на потребностите им.

Дейностите, които ще се предоставят са свързани с:

    * Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);

    *  Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);

Целевите групи, които попадат  в обхвата на патронажната грижа са:

    Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

    Хора с увреждания; Възрастни в риск.

 „Възрастен в риск" е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Патронажната грижа ще се реализира на територията на Община Брацигово.

В случай, че сте лице, което е поставено под карантина или е в невъзможност за определен период от време да се снабдява с хранителни продукти или лекарства,

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ И СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛ.0897435857!

 

Проектът е насочен към живущите в община Брацитово, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете, с цел превенция разпространението на COVID-19.

 

 24.04.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

          Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. и изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Брацигово" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020"

 

 

ОБЩИНА БРАЦИГОВО   О Б Я В А

           Процедура за подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса в изпълнение на проект „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Брацигово", процедура за директно предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. и изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Брацигово" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020" за следните длъжности,

  • Снабдител - доставчик:  7 щатни бройки на пълен работен ден

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 Основни изисквания 

·                     да са да са безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;

·                     образование - минимално средно;

·                     професионален опит не се изисква;

·                     да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

·                     да не са в конфликт на интереси.

 

Ще се счита за предимство:

  • опит в директна работа с възрастни хора и лица с увреждания;
  • работа по проекти в дейности със сходен характер.

 

            Описание на длъжността „Снабидтел-доставчик"

 

Ø    Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, закупени със средства на потребителите;

Ø    Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги със средства на потребителите.

При изпълнение на задачите специалистът е длъжен:

-          да спазва стриктно санитарно-хигиенни предписания при предоставяне на услуги на възрастни хора и лица с увреждания, съгласно предприетите мерки срещу разпространение на COVID - 19;

-          да спазва и зачита човешките права и правата на хората с увреждания;

-          да зачита достойнството и личността на потребителя;

-          да уважава личната история, религиозна, етническа и културна идентичност на потребителя и семейството му;

-          да пази в тайна информация, станала му известна, при работа с потребителя и семейството му.

 

  • Диспечер - 1 щатна бройка на пълен работен ден

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания:   

-          да са да са безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;

-          образование - минимално средно;

-          професионален опит не се изисква;

-          да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

-          да не са в конфликт на интереси.

 

Ще се счита за предимство:

  • опит при работа с възрастни хора и лица с увреждания;
  • работа по проекти в дейности със сходен характер.

 

Описание на длъжността „Диспечер"

Приема заявки от потребителите за дейностите и услуги по доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявени и получаване на неотложни административни услуги и разпределя получените заявки за изпълнениу на услугите.

 

  • Шофьор - 1  щатни бройка

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания:   

·                     да са да са безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;

·                     образование - средно;

·                     да притежава свидетелство за управление на МПС ;

·                     да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

·                     да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.

·                     да не са в конфликт на интереси.

 

Описание на длъжността - „ Шофьор"  - ще предоставят услугите  за транспортиране на персонала, предоставящ услугите от / до домовете на лицата от община Брацигово.

 

На наетите лица , ще им бъдат осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

 

Възникване на трудово правоотношение :

Трудовите правоотношения с наетите лица ще възникнат след насочване на безработни лица от Дирекция „ Бюро по труда „ - гр. Пещера, отговарящи на изискванията. Възнаграждението по договора ще се осигурява по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Брацигово",, процедура  BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ

 

Продължителност на осигурената заетост.

            С одобрените кандидати за заемане на длъжностите  ще се сключи трудов договор при спазване на разпоредбите на КТ.  Продължителността на осигурената заетост е до 31.12.2020 г.

 

 Документи за кандидатстване:

1.        Заявление за кандидатстване по образец .

2.        Документ за самоличност (копие).

3.        Автобиография по образец -

4.        Декларация за съгласие, използване и обработване на личини данни по образец .

5.        Копие на диплома за завършено образование, копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация.

6.        Копие на трудова книжка, УП - 3 или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).

7.        Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др. /при наличието на такива/.

 

Ред за провеждане на подбора

За наемането на лицата ще бъде проведен подбор по документи в спешен порядък, предвид безпрецедентните обстоятелства, но същият ще бъде съобразен с КТ. Срокът за насочване на безработните лица от Дирекция „ Бюро по труда" за включване в трудова заетост по проекта е до 30.04.2020г.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община  Брацигово  www.bratsigovo.bg/

 

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Общинска администрация - Брацигово и на сайта на общината.

 

За повече информация:

Инж. Анелия Методиева  - ръководител на проекта, телефон 033552 /20-65
 
- Набор от необходими документи
 

23.04.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. и изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Брацигово " по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020"

OБЩИНА БРАЦИГОВО ОБЯВЯВА

 

Процедура за подбор и включване на потребители за ползване на услугите - доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащането на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Допустими целеви групи:

 · Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

· Хора с увреждания и техните семейства;

· Служители на доставчици на социални услуги;

· Възрастни в риск.

За целите на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3"

„Възрастен в риск" е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Община Брацигово ще предоставя посочените в т.1 услуги на 47 потребители (броят на потребителите е определен в процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.) с настоящ адрес в община Брацигово, заявили необходимост от тях.

Община Брацигово ще предостави хигиенни материали, дезинфектанти и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки на лицата, които ще бъдат наети за предоставяне на услугите на потребителите.

Патронажната грижа ще се реализира на територията на гр. Брацигово, с. Бяга и с. Исперихово.

Необходими документи за кандидатстване:

Комплект с документи за кандидатстване и участие в проекта ще се получават и подават на Фронт офиса в сградата на Община Брацигово, ул. "Атанас Кабов " № 6а или по електронен път - на e-mail: kmet@bratsigovo.bg

Кандидат-потребителите от целевите групи по т.2, могат да заявят необходимост от предоставяне на услугите, чрез подаване на заявления за , всеки работен ден.
 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик