Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

 


26.09.2019г: "Доставка на биогориво-костилки от кайсии за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства - База 2 в  гр.Брацигово, община Брацигово"

 

01.10.2019г. Договор за възлагане и приложения към него  

1. Покана;

2. Техническа спецификация;

3. Техническо предложение;

4.  Ценово предложение;

5. Договор - Проект;

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик