Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Структурни звена Длъжност

 Име и фамилия

Телефон
Код: 03552
 Факс

 E-mail

1

Кмет

Васил Гюлеметов


20-71

21-01
93-22

kmet@bratsigovo.bg

2

Заместник-кмет

Тодор Кръстев

23-64

21-01

kmet@bratsigovo.bg

3

Секретар

Мария Мадарова

20-54

21-01

sekretar@bratsigovo.bg

4

Главен архитект

арх. Боряна Банева

20-65

-

-

I. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Обща администрация"

1

Директор Дирекция

Търпена Лабова

20-63

92-47

director@bratsigovo.bg

2

Гл. специалист "Бюджет"

София Тачева

20-65

-

-

3

Главен експерт "Приходи"

Кръстинка Димитрова

20-65

-

-

4

Старши счетоводител

Надежда Млечкова

20-65

-

-

5

Старши счетоводител

Васка Василева

20-65

-

-

 5

Старши счетоводител - финансов контрольор

Мария Йоргова

20-65

-

-

6

Касиер

Иванка Гълъбова

20-65

-

-

7

Технически сътрудник "Домакин"

Груйчо Велчев

20-65

-

-

8

Юрисконсулт

Елена Василева

20-65

-

-

9

Главен експерт "Обществени поръчки"

Цонка Кушлева

20-65

-

op@bratsigovo.bg

10

Главен експерт "Административно обслужване и човешки ресурси"

Сашка Манджукова

20-65

-

ob_bratzigovo@b-trust.org

11

Главен експерт "Информационна техника"

Георги Василев

20-65

-

it@bratsigovo.bg

12

Главен експерт "Протокол и връзки с обществеността"

Таня Йоргова

20-71

-

pr@bratsigovo.bg

13

Главен експерт "ЕСГРАОН и архив"

Антоанета Манолчева

20-65

-

esgraon@bratsigovo.bg

14

Главен специалист "ЕДВ,ГЗ,ОМП"

Михаил Дзуков

20-65

-

-

15

Главен експерт "Комплексно обслужване на гражданите"

Вера Драгова

20-65

-

grao@bratsigovo.bg

16

Главен специалист "Общинска собственост"

Надя Велева

20-65

-

 

17

Технически секретар "ОбС"

Габриела Апостолова

20-53

-

obs@bratsigovo.bg

Център за местни данъци и такси

18

Главен специалист "Местни приходи"

Даниела Алексиева

20-36

-

-

19

Старши специалист "Местни приходи"

Мария Тодовичина

20-36

-

-

20

Касиер "Местни приходи"

Лиляна Мирчева

20-36

-

-

Дирекция "Специализирана администрация"

21

Директор Дирекция

инж. Румяна Григорова

20-61

-

directorsa@bratsigovo.bg

22

Главен специалист " Кадастър и регулация"

Лилия Дамянова

20-65

-

-

23

Старши специалист "Строителство и комуникации"

Антонио Колев

20-65

-

stroitelstvo@bratsigovo.bg

24

Старши специалист "КРИП"

Жана Ягнина

20-65

-

-

25

Главен специалист  "Въвеждане на обекти в експлоатация и незаконно строителство"

Анна Дамянова

20-65

-

-

26

Старши специалист "Регистрация и архив на преписки по устройство на територията"

Таня Тренова

20-65

-

-

27

Чертожник

Ивелина Тошева

20-65

-

-

28

Главен експерт "Земедерие, гори, води"

Зинаида Глухчева

20-65

-

-

29

Старши експерт "Екология, здравеопазване и социални дейности"

Татяна Симонова

20-65

-

-

30

Главен експерт "Търговия, услуги, туризъм и проглами по заетостта"

Мария Пищалова

20-65

-

-

31

Главен експерт  "Образование и култура"

Иванка Стефанова

20-65

-

prosveta@bratsigovo.bg

32

Организатор - спортни дейности

Паница Хаджийски

-

-

-

33

Главен експерт "Младежки дейности"

Васка Атанасова

31-28

92-57

-

34

Главен специалист "Чистота"

Мария Янкова

20-65

-

-

Вестник "Априлци"

35

Главен редактор

Пею Марков

23-54

-

v.apriltsi@abv.bg

Градски исторически музей

36

Директор

Екатерина Дамянова

21-78

-

-

37

Уредник

Петър Донов

21-78

-

-

Домашен социален патронаж

38

Управител

Мариана Мишекопаранова

30-36

-

-

Комплекс за социални услуги

39

Директор

Костадинка Найденова

21-06

-

-

„ИНФРАСТРОЙ” ЕООД

40

Управител

Йордан Христосков

21-66
20-47

-

-

КМЕТСТВА

Кметство Бяга

41

Кмет на Кметство Бяга

Илия Милушев

03557/22-21

-

kmetstvo.byaga@abv.bg

42

Старши специалист „Административно обслужване”

Ангел Тодоров

03557/22-22

-

-

43

Старши счетоводител

Стоянка Илиева

03557/22-22

-

-

44

Старши специалист „Техническо обслужване”

Мария Кънева

-

-

-

Кметство Исперихово

45

Кмет на Кметство Исперихово

Петър Георгиев

03558/22-21

-

kmetstvo.isperihovo@abv.bg

46

Старши специалист „Административно обслужване”

Мария Стефанова

03558/22-22

-

-

47

Старши счетоводител

Красимира Пагурева

03558/22-22

-

kmetstvo.isperihovo@abv.bg

48

Старши специалист „Техническо обслужване”

Костадин Малиганов

-

-

-

Кметство Козарско

49

Кмет на Кметство Козарско

Димитър Пелев

03554/23-55

-

en_popova@abv.bg

50

Старши специалист „Административно обслужване”

Иванка Трендафилова

03554/23-53

-

-

51

Старши счетоводител

Елена Попова

03554/23-53

-

en_popova@abv.bg

52

Старши специалист „Техническо обслужване”

Костадин Малиганов

-

-

-

Кметство Равногор

53

Кмет на Кметство Равногор

Нейчо Коланев

035501/965

-

kmet@ravnogor.info

54

Старши специалист „Административно обслужване”

Екатерина Христоскова

-

-

-

55

Старши счетоводител

Стефка Динкова

035501/966

-

stefka.dinkova@abv.bg

56

Старши специалист „Техническо обслужване”

Йордан Банков

-

-

-

Кметство Розово

57

Кмет на Кметство Розово

Йорданка Петкова

03552/24-00

03552/24-05

-

58

Старши специалист „Административно и техническо обслужване”

Атанас Паунов

03552/24-04

-

-

Кметство Жребичко

59

Кметски наместник

Веска Петкова

03552/35-29

-

-

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик