Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Община Брацигово попада в Западно Родопската област на Осоговско-Родопската зона. В нея се включват части от Бесапарска, Къркарски и Баташки ридове. Общината граничи с общините Кричим, Пещера, Батак и Девин. С тях я свързват асфалтирани пътища от републиканската пътна мрежа, а с Пловдив и Пещера- и Ж.П. линия. Най-високите й части са източните склонове на рида Къркария и северните склонове на Баташката планина. Между тях е врязана долината на р. Стара и нейните притоци, включително р. Равногорска и р. Умишка. Територията на Общината е разположена между 300м. и 1400м. надморска височина, а гр. Брацигово- 420м.
Община Брацигово заема територия от 22 177ха, от които 9 259ха са в поземления фонд, 12 282ха-в горския фонд и 600ха-в регулационните граници. Повече от половината – 55,3% от общата площ, попада в горски фонд. Изключително интересен и забележителен е фактът, че община Брацигово се констатира най-чистия въздух на Балканския полуостров. Този факт е изнесен от последните изследвания на NASA направени в началото на 2004г. за което ръководството на община Брацигово получи специално известие, подкрепено със снимков материал от NASA – USA.
Административен и културен център на общината е гр. Брацигово, който се намира на 420 м. надморска височина.

Благоприятният климат , изобилието на гори, пасища, бистри реки и потоци, плодородни почви и важни пътни артерии са способствали земите в Брациговската община да бъдат населени още в най- дълбока древност. Много са веществените доказателства, оставени от траки, римляни, славяни и българи. Могилите в с. Равногор са с тракийски произход. Тук е най-голямата куполна тракийска гробница в България. Тракиййските гробници са от ранно християнската църква в с. Исперихово.
Камбанарията в гр. Брацигово, строена през 1885г. от майстор Иван Драгов е най-високата на Балканския полуостров. Град Брацигово е известен с богатото си културно и историческо наследство. Традициите но брациговската архитектурна школа се продължават и до днес чрез обучението на нови кадри в професионалната гимназия по архитектура и строителство ПГАС “ Г. Златков”. Безспорен принос за освобождаването на България от турско робство има и гр. Брацигово, който е един от центровете на Априлското въстание – привлякло вниманието на европейските народи.
Природата на този край е съчетала красотата и величието на Родопите с плодородни полета, както благоприятните климатични условия, така и наличието на многобройни и уникални културно-исторически паметници.

С цел да допринесат за съхраняването на туристическите ресурси, като защитени местности, растителни и животински видове, исторически, археологически, културни паметници и занаяти, както и да се създадат по-привлекателна среда за развитие на екотуризма, местната власт и юридически лица с нестопанска цел правят опити да разработват и реализират различни проекти.
Общинското ръководство работи усилено по изграждането на туристически информационен център, който е крайно необходим за развитието на туризма в региона.

Общината разполага с всички необходими ресурси за развитието на селски и екотуризъм и прави всичко необходимо да подпомогне желаещите да се занимават с тези дейности.
Предстои изграждането на туристически информационен център, липсата на който е основна причина за неоползотворяване на високия туристически потенциал на общината. С неговото изграждане, с изградената добра хотелска база, с подобряване на туристическата инфраструктура и опита в съвместната дейност с практикуващи занаятчии, хотелиери, ресторантьори и организации, работещи в областта на туризма в Община Брацигово ще се осигурят необходимите условия и възможности за бързо развитие на туризма и превръщането му във водещ отрасъл на общинската икономика.
Също така географското разположение на общината в подножието на китните Родопи, и запазената възрожденска архитектура, създава още една възможност за надграждане и развитие на потенциала на туризма, който може да се яви като катализатор за структурното адаптиране и развитие на региона, както и да допринесе за развитието на съпътстващи туризма сектори.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик