Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

 

  

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

 ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование и култура

20.09.2022 г. /вторник/ от

09:00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

21.09.2022 г. /сряда/ от

09:00 ч.

Законност и обществен ред

21.09.2022 г. /сряда/ от

14:30 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

 ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

 

№1

001-00-172

31.08.2022 г.

Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.502.256 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово, с площ от 294.00 кв.м., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

 

2

001-00-166

22.08.2022 г.

Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на Община Брацигово за 2021 год. и отчета за състоянието на общинския дълг през 2021 г.                           

№3

001-00-168

24.08.2022 г.

Изменение на Решение 427 от 15.04.2022 г. на ОбС гр. Брацигово.

№4

001-00-169

24.08.2022 г.

Изменение и допълнение на списъка на пътуващите служители имащи право на 80% транспортни разходи от местоживеене до месторабота /Приложение 7 към Решение №425/15.04.2022 г./

№5

001-00-171

30.08.2022 г.

Промяна на общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2022 год.

№6

001-00-176

02.09.2022 г.

Приемане на информация за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на община Брацигово за първото полугодие на 2022 год.

№7

001-00-188

13.09.2022 г.

Приемане на план-сметка за необходимите средства за отбелязване на 130 години от обявяване на Брацигово за град и 45 години от създаване на селищната система.

№8

001-00-194

14.09.2022 г.

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2022 г. на Община Брацигово.

№9

001-00-174

31.08.2022 г.

Приемане на Годишен отчет за проведените обществени поръчки в община Брацигово.

№10

001-00-175

02.09.2022 г.

Вземане на решение за одобряване на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2023 година по дървесни видове, видове сечи и обем.

№11

001-00-184

13.09.2022 г.

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най- нуждаещите се лица- Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1- Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19".

№12

001-00-183

12.09.2022 г.

Увеличаване на броя на доброволците в доброволно формирование „Актив 112".

№13

001-00-189

14.09.2022 г.

Кандидатстване на община Брацигово с проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на общинска администрация в гр. Брацигово, община Брацигово" пред Държавен фонд „Земеделие"- Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.020- Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014-2020г.

№14

001-00-190

14.09.2022 г.

Кандидатстване на община Брацигово с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в населени места на община Брацигово" пред Държавен фонд „Земеделие"- Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.017- Улици "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014-2020г.

№15

001-00-193

14.09.2022 г.

Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от наводнението в община Карлово.

 

№16

001-00-185

13.09.2022 г.

Утвърждаване на маломерни и маломерно- слети паралелки в училищата на територията на община Брацигово за учебната 2022/2023 г. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината.

№17

001-00-186

13.09.2022 г.

Предложение за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Брацигово".

 

18

 

001-00-191

14.09.2022 г.

Разглеждане и приемане на информация за работата на общинска администрация по подадени жалби, сигнали и предложения на граждани.

19

001-00-177

12.09.2022 г.

Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 32888.138.20, м."Кумбент" по КККР на с.Исперихово, собственост на Е. М. Г.

№20

001-00-178

12.09.2022 г.

Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  07586.638.30, м."Герена" по КККР на с.Бяга, общ.Брацигово, собственост на „ВАТЕРПОЛО КОМЕРС" ЕООД.

№21

001-00-179

12.09.2022 г.

Одобряване на ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на подземен водопровод от водопроводна шахта в ПИ с идентификатор 37705.128.44 до водопроводна шахта в ПИ с идентификатор 37705.10.20, намиращи се в землището на с.Козарско, общ.Брацигово.

№22

001-00-180

12.09.2022 г.

Съгласуване  искане за  изменение  на  ПУП-ПР  за  част  от  улица с о.т. 64-о.т. 65 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово.

№23

001-00-181

12.09.2022 г.

Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти, публична общинска собственост - част от улично пространство /тротоар/ по действащия регулационен план на с. Козарско.                    

№24

001-00-182

12.09.2022 г.

Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти, публична общинска собственост - част от улично пространство /тротоар/ по действащия регулационен план на гр.Брацигово                     

№25

001-00-187

13.09.2022 г.

Разрешение за поставяне на  преместваемо съоръжение „Вендинг-автомат" върху терен публична общинска собственост - представляващ 1 кв.м. тротоарна площ - част от имот с идентификатор 06207.502.9622 по КККР на гр.Брацигово пред УПИ I-Община и ДСК, кв.38 по РП на гр.Брацигово е необходимо ОбС - Брацигово да съгласува приложената схема за поставяне.

№26

001-00-192

14.09.2022 г.

Съгласуване на искане за изменение на ПУП- ПРЗ за част от кв.31, УПИ XLIV- 249 и УПИ VII- Болница по РП на гр. Брацигово, представляващи поземлени имоти с идентификатори 06207.501.291 и 06207.501.269 по КККР на гр. Брацигово.

 

Заседанието на Общинския съвет

 ще се проведе на 30.09.2022 год.

/петък/ от 10.00 часа

 

 

 

 

 

 

            инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА,

            Председател на Общински съвет - Брацигово

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик