Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ

 КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

 ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2022 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование и култура

18.05.2022 г. /сряда/ от

09:00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

19.05.2022 г. /четвъртък/ от

09:00 ч.

Законност и обществен ред

19.05.2022 г. /четвъртък/ от

14:30 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ

 ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

 

№1

001-00-102

10.05.2022 г.

Приемане на информация за състоянието и перспективите за развитие на музейното дело в Община Брацигово.

 

2

001-00-100

09.05.2022 г.

Продажба на вила № 176 в летовище „Васил Петлешков" чрез публичен търг с  явно наддаване.                           

№3

001-00-99

09.05.2022 г.

Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 29522.1.106 по КККР на с.Жребичко, общ.Брацигово, местност „Чиликовица",  чрез провеждане на публичен търг с явно надаване.

№4

001-00-101

09.05.2022 г.

Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем без търг или конкурс за срок от една стопанска година 2022-2023.

№5

 

 

001-00-91

09.05.2022 г.

Отдаване под наем на части от недвижим имот - публична общинска собственост, находящи се в триетажна масивна сграда с идентификатор 06207.501.291.1 по КККР на гр.Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.501.291 по КККР на гр. Брацигово с предназначение - лекарски кабинети, стоматологични кабинети и зъботехническа лаборатория, чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване. 

№6

 

 

 

 

001-00-92

09.05.2022 г.

Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с обща площ  41.50 кв.м. а именно: две помещения за лекарски кабинет  с площ 15.00 кв.м. и  с площ 13.00 кв.м.  и 1/2 ид.част от общ коридор с площ 24.00 кв.м. и  ½ ид.част от санитарен възел с площ 3.00 кв.м., находящи се на първи етаж  в двуетажна масивна сграда - Здравен дом, построена в УПИ І-804, в кв.37 по плана на село Козарско.

№7

 

    

 

 

 

   001-00-95

09.05.2022 г.

Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с обща площ  29.60 кв.м. а именно:  помещение за зъботехническа лаборатория  с площ 16.10 кв.м. и ½ ид.част от общ коридор с площ 24.00 кв.м. и  ½ ид.част от санитарен възел с площ 3.00 кв.м., находящ се на първи етаж  откъм северната фасада на двуетажна масивна сграда - Здравен дом, построена в УПИ І-804, в кв.37 по плана на село Козарско.

 

№8

001-00-94

09.05.2022 г.

Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с обща площ  30.00 кв.м. а именно:  помещение за извършване на дентална медицина  с площ 16.50 кв.м. и ½ ид.част от общ коридор с площ 24.00 кв.м. и  ½ ид.част от санитарен възел с площ 3.00 кв.м., находящ се на първи етаж  откъм северната фасада на двуетажна масивна сграда - Здравен дом, построена в УПИ І-804, в кв.37 по плана на село Козарско.

№9

      001-00-93

09.05.2022 г.

Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с обща площ  27.50 кв.м. а именно:  помещение за извършване на дентална медицина  с площ 14.00 кв.м. и ½ ид.част от общ коридор с площ 24.00 кв.м. и  ½ ид.част от санитарен възел с площ 3.00 кв.м., находящ се на първи етаж  откъм южната фасада на двуетажна масивна сграда - Здравен дом, построена в УПИ І-804, в кв.37 по плана на село Козарско.

№10

001-00-96

09.05.2022 г.

Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с обща площ  34.50 кв.м. а именно: помещение с предназначение лекарски кабинет  с площ 19.00 кв.м., помещение с предназначение манипулационна с площ 11.50 кв.м., ½ ид.част от общ коридор, целият  с площ 6.00 кв.м. и  ½ ид.част от санитарен възел, целият с площ 2.00 кв.м., находящи се на първи етаж  в двуетажна масивна сграда - Здравен дом, построена в УПИ І-274, в кв.21 по плана на село Бяга.

№11

001-00-98

09.05.2022 г.

Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с обща площ  40.00 кв.м. а именно: помещение с предназначение лекарски кабинет  с площ 14.00 кв.м., коридор с площ 6.40 кв.м., санитарен възел с площ 6.40 кв.м. и  13.20 кв.м. идеални части от общите части, находящи се на втори етаж  в триетажна масивна сграда - Здравна служба, построена в УПИ ХХIІ-741, в кв.22 по плана на село Розово.

№12

001-00-97

09.05.2022 г.

Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с обща площ  34.50 кв.м. а именно: помещение с предназначение лекарски кабинет  с площ 20.00 кв.м, ½ ид.част от чакалня, цялата  с площ 24.00 кв.м. и  ½ ид.част от санитарен възел, целият с площ 5.00 кв.м., находящи се на първи етаж  в двуетажна масивна сграда - Здравен дом и Аптека, построена в УПИ VIIІ-741, в кв.62 по плана на село Равногор.

 

№13

001-00-106

11.05.2022 г.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на размера на местните данъци, който постъпват в бюджета на Община Брацигово.

№14

001-00-108

11.05.2022 г.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово.

 

15

 

001-00-107

11.05.2022 г.

Приемане на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Брацигово.

16

001-00-90

09.05.2022 г.

Определяне на представител на община Брацигово в Комисията за изработване на Областна здравна карта на област Пазарджик.

№17

001-00-111

13.05.2022 г.

Определяне на представител на Община Брацигово в Комисията за изработване на Областна аптечна карта на област Пазарджик.

№18

001-00-109

11.05.2022 г.

Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за определяне на трасе на подземен водопровод от водопроводна шахта в ПИ с идентификатор 37705.128.44 до водопроводна шахта в ПИ с идентификатор 37705.10.20, намиращи се в землището на с. Козарско, общ. Брацигово.

№19

001-00-110

11.05.2022 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 31, УПИ VII-508 по плана на с. Равногор, общ. Брацигово.

№20

001-00-105

10.05.2022 г.

Определяне на представител на Община Брацигово във връзка с участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик" АД гр. Пазарджик.

№21

001-00-88

 05.05.2022 г.

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 - 5.001 -  „ 3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID - 19 ".

№22

001-00-89

     05.05.2022 г.

Приемане на информация за готовността на летовищата в общината за летен сезон 2022 година.

№23

001-00-103

10.05.2022 г.

Информация за състоянието на общинската инфраструктура, комуникации и ВиК мрежи, улици и пътища.

№24

001-00-104

10.05.2022 г.

Информация за състоянието на зелените тревни площи и дървесните видове в населените места и летовища в общината.

 

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе

 на 27.05.2022 год.  /петък/ от 10.00 часа

 

 

 

 

 

                      инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА,

                     Председател на Общински съвет - Брацигово

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик