Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ

КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование и култура

21.07.2021 г. /сряда/ от

09:00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

22.07.2021 г. /четвъртък/ от

09:00 ч.

Законност и обществен ред

22.07.2021 г. /четвъртък/ от

14:30 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ

 ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-57

14.07.2021 г.

Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово за периода от 01.01.2021 год. до 30.06.2021 год.

 

2

015-00-58

14.07.2021 г.

Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово за периода 2022 - 2026 г.

 

3

015-00-59   14.07.2021 г.

Закупуване на дълготрайни материални активи - Клапан за регулиране на налягането и 8 броя водомери за водоемите за селата.

№4

   001-00-116

   14.07.2021 г.

Промяна на бюджета на Община Брацигово за 2021 г., в частта за капиталовите разходи за закупуване на автомобил за нуждите на КСУДС гр. Брацигово.

№5

   001-00-121

   15.07.2021 г.

Промяна на бюджета на Община Брацигово в частта за капиталовите разходи за 2021 г.

 

 

 

№6

   001-00-117

15.07.2021 г.

Откриване процедура за издаване на ново разрешително за водовземане от Находище на минерална вода „Брацигово" - №12 по Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение - сондаж №2 за захранване на обект: „Балнео и СПА комплекс" с места за настаняване в ПИ 06207.503.328, бул. „Освободители" №33, гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик.

 

 

7

   001-00-105

13.07.2021 г.

Отчет на Кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за първото полугодие на 2021 год. и останали за изпълнение от второто полугодие на 2020 год.

 

8

008-00-68

13.07.2021 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - град Брацигово и неговите комисии за периода от 01 декември 2020 год. до 30 юни 2021 год. включително.

 

9

008-00-69

13.07.2021 г.

Актуализиране на списък на спортните обекти, собственост на Община Брацигово, които могат да бъдат обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта.

 

10

      001-00-118

   15.07.2021 г.

Приемане на Наредба за приемане на изменение и допълнение на Наредба за реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на Община Брацигово.

 

11

    001-00-119

   15.07.2021 г.

Отдаване под наем на специален автомобил - сметосъбирач със следните характеристики - марка МАН, модел ТГМ, № на рама: WMAN46ZZXGY335798 и регистрационен номер - РА0958ВХ, цвят-Бял/Оранжев.

 

12

   001-00-120

   15.07.2021 г.

Отдаване под наем на специален автомобил - сметосъбирач със следните характеристики - марка СКАНИЯ, модел П94ГБ 4Х2 НА 230, № на рама: XLEP4X20004437760 и регистрационен номер - РА7445ВР, цвят-ЖЪЛТ.

 

13

    001-00-106

13.07.2021 г.

Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 година.

 

14

   001-00-107

13.07.2021 г.

Определяне на месечна наемна цена за ползване на спортен обект с идентификатор 06207.501.94 по КККР на гр. Брацигово с адрес град Брацигово, ул. „Трети Март" №67.

 

15

    001-00-108

13.07.2021 г.

Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси и за любителски риболов във Водоем общинска собственост, находящ се в землището на гр.Брацигово, местност „Грамадите".

 

16

    001-00-109

13.07.2021 г.

Приемане на отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество и информация за изпълнение по действащи договори за наем до 30.06.2021 год.

 

17

   001-00-110

   14.07.2021 г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 06207.2.820, м. „Свети Спас" по кадастрална карта на гр. Брацигово.

 

18

   001-00-111

   14.07.2021 г.

Приемане на Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на общ устройствен план на Община Брацигово за 2020 г.

 

19

     001-00-112

   14.07.2021 г.

Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Кафе-автомат" върху терен публична общинска собственост - „Петно 2" представляващ 1 кв. м. тротоарна площ - част от УПИ I - Младежки дом, кв. 45 по плана на с. Бяга, общ. Брацигово.

 

20

     001-00-113

   14.07.2021 г.

Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Кафе-автомат" върху терен публична общинска собственост - „Петно 1" представляващ 1 кв. м. тротоарна площ - част от УПИ I - Младежки дом, кв. 45 по плана на с. Бяга, общ. Брацигово.

 

 

 

 

21

   001-00-114

   14.07.2021 г.

Одобряване изменение на ОУП на гр. Брацигово и съгласуване на ПУП-ПРЗ с цел обособяване на УПИ XXXI-1891 „жилищно строителство, ботаническа градина" в кв. 111 по регулационен план на гр. Брацигово. Действащата устройствена зона на ОУП-а е Зп (терени за градски скверове, градини и озеленяване), а предвиждането за промяната е да стане Жм (устройствена зона и терени за преобладаващо ниско жилищно застрояване с височина до 10 м.).

 

 

22

   001-00-115

   14.07.2021 г.

Одобряване изменение на ОУП на гр. Брацигово за имот с идентификатор 06207.3.350, м. „Грамадите" по КККР на гр. Брацигово. Действащата устройствена зона на ОУП за този имот е Ссп (земеделска зона с необработваема земя - пасища, ливади, поляни и други необработваеми земи, включително селскостопански пътища),  с изменението става Пп (устройствена зона - предимно производствена и складова дейност).

 

 

23

     001-00-104

13.07.2021 г.

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 - 5.001- „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19".

 

24

 

001-00-103

13.07.2021 г.

Определяне на училище, включено в Списъка на средищните детски градини и училища на Република България, определени от Министерски съвет.

 

 

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на

30.07.2021 год.  /петък/ от 10.00 часа

 

 

 

 

 

                       инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА,

                      Председател на Общински съвет - Брацигово

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик