Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

                                                                   

                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

П   О   К   А   Н   А     

 

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 28, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 30.07.2021 г. /петък /

от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово

 

При следния проект за дневен ред:

 

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-57

14.07.2021 г.

Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово за периода от 01.01.2021 год. до 30.06.2021 год.

Докладва: Йорданка Атанасова - Председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой" - ЕООД

 

2

015-00-58

14.07.2021 г.

Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово за периода 2022 - 2026 г.

Докладва: Йорданка Атанасова - Председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой" - ЕООД

 

3

015-00-59

      14.07.2021 г.

Закупуване на дълготрайни материални активи - Клапан за регулиране на налягането и 8 броя водомери за водоемите за селата.

Докладва: Йорданка Атанасова - Председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой" - ЕООД

 

 

№4

      001-00-116

   14.07.2021 г.

Промяна на бюджета на Община Брацигово за 2021 г., в частта за капиталовите разходи за закупуване на автомобил за нуждите на КСУДС гр. Брацигово.

 Докладва:София Тачева- Главен счетоводител на Община Брацигово

 

№5

    001-00-121

   15.07.2021 г.

Промяна на бюджета на Община Брацигово в частта за капиталовите разходи за 2021 г.

Докладва:София Тачева- Главен счетоводител на Община Брацигово

 

 

№6

    001-00-117

   15.07.2021 г.

Откриване процедура за издаване на ново разрешително за водовземане от Находище на минерална вода „Брацигово" - №12 по Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение - сондаж №2 за захранване на обект: „Балнео и СПА комплекс" с места за настаняване в ПИ 06207.503.328, бул. „Освободители" №33, гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик.

Докладва: инж. Анелия Методиева - Директор дирекция „СА"

 

 

 

7

     001-00-105

13.07.2021 г.

Отчет на Кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за първото полугодие на 2021 год. и останали за изпълнение през второто полугодие на 2020 год.

Докладва:  Йордан Павлов - Секретар на Община Брацигово

 

 

 

8

008-00-68

13.07.2021 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - град Брацигово и неговите комисии за периода от 01 декември 2020 год. до 30 юни 2021 год. включително.

Докладва: инж. Веселина Дамова - Председател на Общински съвет град Брацигово

 

 

 

9

008-00-69

13.07.2021 г.

Актуализиране на списък на спортните обекти, собственост на Община Брацигово, които могат да бъдат обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта.

Докладва: инж. Веселина Дамова - Председател на Общински съвет град Брацигово

 

 

 

10

      001-00-118

   15.07.2021 г.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на Община Брацигово.

Докладва: Ангелина Калинова- мл.експерт „ЗГВ"

 

 

 

11

    001-00-119

   15.07.2021 г.

Отдаване под наем на специален автомобил - сметосъбирач със следните характеристики - марка МАН, модел ТГМ, № на рама: WMAN46ZZXGY335798 и регистрационен номер - РА0985ВХ, цвят-Бял/Оранжев.

Докладва: Габриела Апостолова - Мл. експерт „Общинска собственост"

 

 

 

12

   001-00-120

   15.07.2021 г.

Отдаване под наем на специален автомобил - сметосъбирач със следните характеристики - марка СКАНИЯ, модел П94ГБ 4Х2 НА 230, № на рама: XLEP4X20004437760 и регистрационен номер - РА7445ВР, цвят-ЖЪЛТ.

Докладва: Габриела Апостолова - Мл. експерт „Общинска собственост"

 

 

13

    001-00-106

13.07.2021 г.

Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 година.

Докладва: Габриела Апостолова - Мл. експерт „Общинска собственост"

 

 

 

14

   001-00-107

13.07.2021 г.

Определяне на месечна наемна цена за ползване на спортен обект с идентификатор 06207.501.94 по КККР на гр. Брацигово с адрес град Брацигово, ул. „Трети Март" №67.

Докладва: Габриела Апостолова - Мл. експерт „Общинска собственост"

 

 

15

    001-00-108

13.07.2021 г.

Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси и за любителски риболов във Водоем общинска собственост, находящ се в землището на гр.Брацигово, местност „Грамадите".

Докладва: Габриела Апостолова - Мл. експерт „Общинска собственост"

 

 

 

16

    001-00-109

13.07.2021 г.

Приемане на отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество и информация за изпълнение по действащи договори за наем до 30.06.2021 год.

Докладва: Габриела Апостолова - Мл. експерт „Общинска собственост"

 

 

17

   001-00-110

   14.07.2021 г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 06207.2.820, м. „Свети Спас" по кадастрална карта на гр. Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

 

18

   001-00-111

   14.07.2021 г.

Приемане на Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на общ устройствен план на Община Брацигово за 2020 г.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

 

 

 

19

   001-00-115

   14.07.2021 г.

Одобряване изменение на ОУП на гр. Брацигово за имот с идентификатор 06207.3.350, м. „Грамадите" по КККР на гр. Брацигово. Действащата устройствена зона на ОУП за този имот е Ссп (земеделска зона с необработваема земя - пасища, ливади, поляни и други необработваеми земи, включително селскостопански пътища),  с изменението става Пп (устройствена зона - предимно производствена и складова дейност).

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

20

     001-00-104

13.07.2021 г.

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 - 5.001- „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19".

Докладва: Мария Пищалова - гл.експерт „ТУТ и ПЗ"

 

 

21

 

001-00-103

13.07.2021 г.

Определяне на училище, включено в Списъка на средищните детски градини и училища на Република България, определени от Министерски съвет.

Докладва:  Иванка Стефанова-Гл.експерт „Образование и култура"

22

 

 

Изказвания, питания и предложения от граждани

 

 

 

 

 

 

 

 

                      С уважение,

                   инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

                  Председател на Общински съвет-Брацигово  

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик