Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

                                                                   

                    

                

                

                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

П   О   К   А   Н   А   

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 28, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на

Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 24.09.2021 г. /петък / от

10.00 часа в сградата на

 „Младежки дом" гр.Брацигово

 

При следния проект за дневен ред:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

    001-00-130

 02.09.2021 г.

Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси и за любителски риболов във Водоем общинска собственост, находящ се в землището на гр.Брацигово, местност „Грамадите".

Докладва: Габриела Апостолова - Мл. експерт „Общинска собственост"

 

 

2

     001-00-131

  02.09.2021 г.

Отдаване под наем на специален автомобил - сметосъбирач със следните характеристики - марка МАН, модел ТГМ, регистрационен номер - РА0985ВХ, цвят-Бял/Оранжев.

Докладва: Габриела Апостолова - Мл. експерт „Общинска собственост"

 

 

3

    001-00-132

  02.09.2021 г.

Отдаване под наем на специален автомобил - сметосъбирач със следните характеристики - марка СКАНИЯ, модел П94ГБ 4Х2 НА 230, регистрационен номер - РА7445ВР, цвят-ЖЪЛТ.

Докладва: Габриела Апостолова - Мл. експерт „Общинска собственост"

 

 

 

 

№4

    001-00-133

  02.09.2021 г.

Отдаване под наем на сграда - сглобяема метална конструкция, находяща се в УПИ I - Младежки дом, в кв. 45 по плана на с. Бяга - частна общинска собственост за търговска дейност - кафе-аператив, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докладва: Габриела Апостолова - Мл. експерт „Общинска собственост"

 

№5

001-00-136

  03.09.2021 г.

Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на Община Брацигово за 2020 година и отчета за състоянието на общинския дълг през 2020 година.

Докладва:София Тачева- Главен счетоводител на Община Брацигово

 

 

№6

    001-00-144

  09.09.2021 г.

Приемане на информация за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на Община Брацигово за първото полугодие на 2021 год.

Докладва:София Тачева- Главен счетоводител на Община Брацигово

 

 

7

    001-00-139

  07.09.2021 г.

Разглеждане и приемане на Информация за работата на Общинска администрация по подадени жалби, сигнали и предложения на граждани.

Докладва:  Йордан Павлов - Секретар на Община Брацигово

 

 

 

 

 

 

 

8

    001-00-140

 07.09.2021 г.

Допускане за изработване на промяна на ОУП на с. Равногор, общ. Брацигово и допускане на изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 61220.19.685 по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, с цел обособяване на УПИ XLVII-194 - „Жилищно строителство". Действащата устройствена зона на ОУП за имота е Ппс (устройствени зони и терени за предимно производствени и складови дейности), а предвиждането за промяната е да стане Жм (устройствена зона и терени за преобладаващо ниско жилищно застрояване с височина до 10 м.).

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

 

 

9

001-00-141

  07.09.2021 г.

Промяна в ПУП-ПРЗ за част от кв. 5, УПИ IV - Вилно строителство по плана на летовище „Розовски вриз", общ. Брацигово, както и поправка на Решение №208/27.11.2020 г. на Общински съвет град Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

 

 

 

10

008-00-92

  09.09.2021 г.

Одобряване на Меморандум за сътрудничество между Общински съвет- Брацигово,  Община Брацигово, Фондация „Тръст за социална алтернатива" и Фондация „Фонд ИГА", в съответствие с целите на изпълнявания от Фондация „Фонд ИГА" проект „Грам превенция е равно на килограм интервенция".

Докладва: инж. Веселина Дамова - Председател на Общински съвет град Брацигово

 

11

    001-00-135

  03.09.2021 г.

Вземане на решение за одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2022 година по дървесни видове, видове сечи и обем.

Докладва: Ангелина Калинова- мл.експерт „ЗГВ"

 

 

12

    001-00-137

    07.09.2021 г.

Приемане на Годишен отчет за проведените обществени поръчки в Община Брацигово.

Докладва: Гергана Велева - Младши експерт „Обществени поръчки"

 

 

 

13

    001-00-138

 07.09.2021 г.

Приемане на Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Брацигово.

Докладва: Татяна Симонова- Гл.експерт „ЕЗСД"

 

 

 

 

 

14

001-00-134

  03.09.2021 г.

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на Община Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0185-C01 - „Патронажна грижа + в Община Брацигово" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.

Докладва: инж. Анелия Методиева - Директор дирекция „СА"

 

 

 

 

15

    001-00-129

  23.08.2021 г.

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 - 5.001 -  „ 3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID - 19 ".

Докладва: Мария Пищалова - гл.експерт „ТУТ и ПЗ"

 

 

16

001-00-143

    09.09.2021 г.

Вземане на решение за създаване на общинска комисия по безопасност на движението.

Докладва: Димитър Димитров-мл.експерт „ОМП и ЗМ"

 

 

 

 

17

        001-00-145

  09.09.2021 г.

Утвърждаване на маломерни и маломерно-слети паралелки в училищата на територията на Община Брацигово за учебната 2021/2022 год. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер, съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината.

Докладва:  Иванка Стефанова-Гл.експерт „Образование и култура"

 

 

18

     001-00-146

 09.09.2021 г.

Информация за състоянието на материалната база и храненето в детските градини на територията на Община Брацигово.

Докладва:  Иванка Стефанова-Гл.експерт „Образование и култура"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

     001-00-147

  14.09.2021 г.

Одобряване на Меморандум за сътрудничество между Община Брацигово, Министерство на регионалното развитие и благоустройството , Министерство на културата , Министерство на образованието и науката, Министерство на туризма, Национален институт за недвижимо културно наследство, Камара на архитектите в България , Камара на строителите в България , Съюз на архитектите в България за опазване на културното наследство и прилагане на Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията на Община Брацигово.

Докладва: Надежда Казакова - Кмет на Община Брацигово

20

 

Изказвания, питания и предложения от граждани

 

 

 

                      С уважение,

                     инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

                     Председател на Общински съвет-Брацигово  

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик