Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

 

П   О   К   А   Н   А   

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА

 се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

 Заседанието ще се проведе на 31.03.2023 г. /петък /

от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово

 

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

 

№1

015-00-6

08.02.2023 г.

Приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол на „Инфрастрой" ЕООД за 2022 год. и Въпросник за самооценка на вътрешния контрол за 2022 год.

Докладва:арх.Младен Китов- Председател на Постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой"ЕООД

 

№2

015-00-7

08.02.2023 г.

Закупуване на дълготраен материален актив - Регулатор на налягането на стойност до 3000 лв. без ДДС за нуждите на с.Розово.

Докладва:арх.Младен Китов- Председател на Постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой"ЕООД

№3

015-00-9

16.03.2023 г.

Приемане на Годишен финансов отчет на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово  за 2022 год.

Докладва:арх.Младен Китов- Председател на Постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой"ЕООД

№4

015-00-10

16.03.2023 г.

Закупуване на дълготраен материален актив - Комбиниран багер, със сключване на договор за лизинг за срок от 5 години за нуждите на „Инфрастрой" ЕООД , гр .Брацигово на стойност до 170000 лв. без ДДС.

Докладва:арх.Младен Китов- Председател на Постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой"ЕООД

№5

001-00-31

28.02.2023 г.

Подадено заявление от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" с Вх.№24-92-3/27.01.2023 г. за цялостно освобождаване от такса битови отпадъци за поземлени имоти с идентификатори: 06207.503.121 и 06207.503.159 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово.

Докладва: Антония Димитрова- мл.експерт „МДТ"

№6

001-00-38

13.03.2023 г.

Предоставяне на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.501.60.1.6 по КККР на гр. Брацигово за безвъзмездно право на ползване в полза Дирекция „Бюро по труда" - Пещера, филиал на Дирекция „Регионална служба по заетостта" - Пловдив, към „Агенция по заетостта" - София за нуждите на Мобилно бюро по труда - Пещера.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „ОС"

№7

001-00-39

13.03.2023 г.

Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем без търг или конкурс за срок от една стопанска година 2023-2024.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „ОС"

№8

001-00-48

15.03.2023 г.

Отдаване под наем на сграда- сглобяема метална конструкция, находяща се в УПИ I- Младежки дом, в кв. 45 по плана на с. Бяга- частна общинска собственост за търговска дейност- кафе-аператив, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „ОС"

№9

001-00-51

15.03.2023 г.

Вземане на решение за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1, включващ отдел 176, подотдел „в" и обект №2, включващ отдел 167, подотдел „а" от общинска горска територия- м. „Санджак", землище село Равногор, община Брацигово.

Докладва: Ангелина Калинова- мл. Експерт „ЗГВ"

№10

001-00-63

16.03.2023 г.

Отпускане на пет кубически метра иглолистна дървесина от общинска горска територия /безвъзмездно/ на Иван Ангелов Павлов от село Равногор за подмяна на покрив на наследствен дом, вследствие от възникнал пожар.

Докладва: Ангелина Калинова- мл. Експерт „ЗГВ"

№11

001-00-49

15.03.2023 г.

Състояние на медицинското обслужване на населението в Община Брацигово за 2022 г.

Докладва: Татяна Симонова- гл. експерт „ЕЗСД"

№12

001-00-56

15.03.2023 г.

Отчет за изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда на община Брацигово за 2022 г.

Докладва: Татяна Симонова- гл. експерт „ЕЗСД"

№13

001-00-65

16.03.2022 г.

Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в Община Брацигово, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Докладва: Татяна Симонова- гл. експерт „ЕЗСД"

№14

001-00-52

15.03.2023 г.

Приемане на Доклад за дейността на МКБППМН /Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /в община Брацигово за  2022г.

Докладва: Иванка Стефанова- гл. експерт „Образование и култура"

№15

001-00-53

15.03.2023 г.

Отчет за работата на читалищата от община Брацигово през 2022 година.

Докладва: Иванка Стефанова- гл. експерт „Образование и култура"

№16

001-00-54

15.03.2023 г.

Определяне на средищните и приемащи училища и детски градини в община Брацигово за преимуществени ползватели на училищния автобус марка "ISUZU", модел "Turquoise" 32+1 места, предоставен на община Брацигово от Министерство на образованието и науката по Договор №ДО1-50/14.02.2023 г.

Докладва: Иванка Стефанова- гл. експерт „Образование и култура"

№17

001-00-35

10.03.2023 г.

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на община Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004-0175-C01 - „Патронажна грижа + в община Брацигово - Компонент 2" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

Докладва: Анелия Методиева- Директор Дирекция „СА"

№18

001-00-36

10.03.2023 г.

Утвърждаване на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома".

Докладва: Анелия Методиева- Директор Дирекция „СА"

№19

001-00-44

13.03.2023 г.

Приемане на план- сметка за необходимите разходи по случай честванията на 147-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№20

001-00-64

16.03.2023 г.

Изменение на Решение №574 от 16.12.2022 г. на ОбС гр. Брацигово за Одобряване на план- сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2023 год. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г. на територията на Община Брацигово.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№21

001-00-45

13.03.2023 г.

Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  61220.6.53, м."Кендевото" по КККР на с.Равногор, общ.Брацигово, собственост на Добромир Ангелов Пашкулев.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев- гл. архитект на Община Брацигово

№22

001-00-46

13.03.2023 г.

Учредяване право на преминаване през имот публично общинска собственост. 

Докладва: арх. Димитър Боюклиев- гл. архитект на Община Брацигово

№23

001-00-47

14.03.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за обект: „Определяне на трасе на подземен електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 07586.184.44, м. „Герена" по КККР на с.Бяга, общ.Брацигово.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев- гл. архитект на Община Брацигово

№24

001-00-57

15.03.2023 г.

Съгласие за промяна собствеността на от публична в частна общинска собственост за имоти: имот с идентификатор 06207.502.458 по КККР на гр.Брацигово и попадаща сграда с идентификатор 06207.502.458.1 с предназначение сграда за образование по КККР на гр.Брацигово, имот с идентификатор 06207.502.57 по КККР на гр. Брацигово и попадащи сгради: сграда с идентификатор 06207.502.57.1 с предназначение сграда за образование, сграда с идентификатор 06207.502.57.2 с предназначение сграда за образование, сграда с идентификатор 06207.502.57.3 с предназначение сграда за образование по КККР на гр. Брацигово, имот с идентификатор 06207.502.59 по КККР на гр. Брацигово и попадащи сгради: сграда с идентификатор 06207.502.59.1 с предназначение спортна сграда, база, и сграда с идентификатор 06207.502.59.2 с предназначение сграда за образование по КККР на гр. Брацигово, имот с идентификатор 06207.502.58 по КККР на гр. Брацигово и попадащи сгради: сграда с идентификатор 06207.502.58.1 с предназначение сграда за образование, и сграда с идентификатор 06207.502.58.2 с предназначение сграда за образование по КККР на гр. Брацигово.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев- гл. архитект на Община Брацигово

№25

001-00-58

15.03.2023 г.

Разрешение за поставяне на  преместваемо съоръжение „Вендинг-автомат" върху терен публична общинска собственост - представляващ 1 кв.м. тротоарна площ - част от имот с идентификатор 06207.502.9622 по КККР на гр.Брацигово пред УПИ I-Община и ДСК, кв.38 по РП на гр.Брацигово е необходимо ОбС - Брацигово да съгласува приложената схема за поставяне.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев- гл. архитект на Община Брацигово

№26

001-00-59

15.03.2023 г.

Удължаване на срока за представяне на проект за Общ устройствен план и ПУП-ПРЗ.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев- гл. архитект на Община Брацигово

№27

001-00-60

15.03.2023 г.

Съгласуване  искане за  изменение  на  ПУП-ПРЗ  за  част  от  кв. 7,   УПИ II - Спортен терен по плана на л-ще „Розовски вриз", общ.Брацигово.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев- гл. архитект на Община Брацигово

№28

001-00-61

15.03.2023 г.

Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  32888.124.13, м."Керената" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово, собственост на Община Брацигово.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев- гл. архитект на Община Брацигово

№29

001-00-62

15.03.2023 г.

Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  37705.61.42, м."Батала" по КККР на с.Козарско, общ.Брацигово,  собственост на  „Хийт Пропърти" ООД гр.София.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев- гл. архитект на Община Брацигово

№30

001-00-55

15.03.2023 г.

Даване на съгласие Община Брацигово съвместно с община Пещера да учреди Местна инициативна група (МИГ) „МИГ Пещера- Брацигово" по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности от Мярка 19 „Водени от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и определяне на представител в колективния върховен орган (Общо събрание) и в колективния управителен орган (Управителен съвет) на „МИГ Пещера- Брацигово".

Докладва: Атанас Славов- юрисконсулт на Община Брацигово

№31

001-00-50

15.03.2023 г.

Одобряване на Меморандум за сътрудничество между Община Брацигово и Регионален исторически музей- гр. Пазарджик.

Докладва: Надежда Казакова- Кмет на Община Брацигово

№32

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 


            С уважение,

            инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

           Председател на Общински съвет-Брацигово  

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик